Onderwijs in Amerika: Primary Education

De bassischolen (Elementary Schools of Primary Schools) in de Verenigde staten zijn in grote lijnen vergelijkbaar met die in Nederland. Waar het Nederlandse basisschoolsysteem acht 'groepen' kent, heeft de VS er minder. Kinderen beginnen in de VS rond hun vijfde levensjaar met een jaar kleuterschool (‘Kindergarten’) en stromen dan door naar groep 1. Wanneer een leerling de Elementary School heeft afgerond, is hij 10 tot 12 jaar. Niet alle Elementary Schools zijn hetzelfde, zoals de afbeelding hieronder duidelijk maakt.

Openbare school, privéschool of thuiseducatie

In de Verenigde Staten geldt een leerplicht. Leerlingen en hun ouders kunnen zelf kiezen waar het onderwijs gevolgd wordt: op een openbare school, een privéschool of via thuiseducatie. Het verschil tussen openbare scholen en privéscholen is dat openbare scholen door de federale of plaatselijke overheid wordt gesubsidieerd en kinderen uit de directe omgeving er gratis naartoe kunnen. Privéscholen vragen schoolgeld en zijn in de Verenigde Staten meestal verbonden aan een kerk en verkrijgen hun financiële middelen via donaties en schoolgeld. Ongeveer elf procent van de leerlingen in de VS krijgt les op een privéschool, ongeveer vijfentachtig procent op een openbare school. De rest wordt thuis onderricht.

Overzicht schoolsysteem in de Verenigde Staten

Het aanbod van vakken op de Elementary School

Het aanbod van vakken kan variëren per school. In het basisonderwijs zitten de leerlingen, tussen de twintig en dertig per klas, meestal de hele dag in één klaslokaal waar ze onderwijs krijgen van een of twee vaste docenten. De meeste scholen bieden vaste vakken aan, zoals rekenen, lezen en taal. Sommige scholen hebben gespecialiseerde docenten die bijvoorbeeld handvaardigheid of muziek geven. Het kan per staat verschillen welke regels er verbonden zijn aan het organiseren van het onderwijs. In de ene staat kan de docent de hoofdrol spelen in het bepalen van het lesmateriaal, in een andere staat kan dat de plaatselijke overheid zijn.

No Child Left Behind Act

Sinds 2001 heeft de overheid van de Verenigde Staten een nieuwe wet aangesteld die de kwaliteit van het onderwijs, ondanks de grote verschillen in aanpak, moet waarborgen. Deze ‘No Child Left Behind’ wet, ook wel de NCLB genoemd, stelt een lijst aan vaardigheden vast die een kind per leerjaar moet worden aangeleerd. Wanneer blijkt dat een school deze regels niet naleeft, dan kan het zijn dat ze geen overheidssubsidie meer ontvangt. De NCLB speelt voor de meeste publieke scholen in de Verenigde Staten nu een belangrijke rol tijdens het vormen van het educatieve programma. Privéscholen hanteren – onder andere doordat zij anders gesubsidieerd worden – echter vaak een eigen aanpak, waarbij de NCLB slechts een kleine of helemaal geen rol speelt.

Voorschoolse educatie

De Amerikaanse overheid besteedt de laatste jaren veel aandacht aan het belang van voorschoolse educatie. Volgens deze visie ligt de belangrijkste leerbasis van kinderen tussen hun tweede en vijfde levensjaar, waarin gerichte educatie een grote rol kan spelen in een optimale ontwikkeling van het kind. Als gevolg van deze populaire opvatting bieden steeds meer privéscholen en ook enkele openbare scholen zogenaamde voorschoolse (‘preschool’) programma’s aan voor kleuters. De kinderen leren hier basisvaardigheden aan en worden voorbereid op hun eerste basisschooljaar.

Head Start Program

De regering van Obama besteedde ook veel aandacht aan het al sinds 1965 lopende kopstartprogramma (‘Head Start Program’), waarin jonge kinderen uit armere gezinnen op diverse fronten worden voorbereid op de basisschooltijd. Het programma moet voorkomen dat kinderen uit achterstandsgezinnen met een achterstand aan hun schooltijd beginnen. Een van de belangrijkste thema’s in het huidige programma is bijvoorbeeld goede en gezonde voeding.

Vroege vogel beurs! Presentaties, adviesgesprek & campers (truck-camper & C-25)
Zaterdag 13 juli, Zwolle
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan