John Adams

Portret van president John Adams, tweede president van de VS (1735-1826) Nadat George Washington stopte als president werd zijn plek ingenomen door John Adams. Als een van de ondertekenaars van de Onafhankelijkheidsverklaring was Adams een publiek zwaargewicht. Verder is hij onder andere een tijd in Nederland geweest als ambassadeur van de Verenigde Staten. John Adams stierf op 4 juli 1826, precies vijftig jaar na de ondertekening van de Onafhankelijkheidsverklaring. Zestien maanden daarvoor was zijn zoon, John Quincy Adams, president geworden.

Voor presidentschap

Vroege leven van John Adams

Als oudste van drie kinderen werd John Adams op 30 oktober 1735 geboren in Massachusetts. Hij was een afstammeling van Engelse kolonisten die halverwege de zeventiende eeuw naar Amerika waren gekomen. Als lid van een puriteinse familie moest Adams de overtuigingen van deze religieuze stroming aannemen. De puriteinen geloofden dat Amerika het beloofde land was, en vluchtten weg uit het heidense Engeland. Op zijn zestiende ging Adams naar Harvard. Hoewel zijn vader verwachtte dat hij een priester zou worden, had de jonge Adams twijfels. In 1755 behaalde hij zijn diploma en ging hij lesgeven in Worcester. Na een aantal jaren stapte hij de advocatuur in. Zijn sterkste punt was zijn analytisch vermogen. Deze eigenschap hielp hem bij het winnen van verschillende zaken. Ook in zijn persoonlijke leven ging het hem voor de wind. In 1764 trouwde hij met zijn achternicht Abigail Smith. Zij was een priesterdochter. Met haar kreeg hij vijf kinderen, van wie de latere president John Quincy Adams de bekendste was.

John Adams' geboortehuis

De Stamp Act

Ondanks zijn kwaliteiten als advocaat was John Adams niet echt een geliefd leider. Hij werkte zich op door zijn goede werk en kwaliteiten als kennis van de wet en het feit dat hij een overtuigd republikein was. Zijn eerste echte publieke optreden vond plaats in 1765. Als een tegenstander van de zogenaamde Stamp Act verkreeg hij enige bekendheid. De Stamp Act was door Engeland doorgevoerd zonder overleg met de Amerikaanse bureaucratie. Onder andere door anoniem gepubliceerde artikelen ventileerde Adams zijn mening over deze gang van zaken. Hij stelde dat deze wetgeving de Amerikanen twee belangrijke rechten ontnam: het recht om alleen naar inkomen belast te worden en berecht te worden door een jury. De instructies zouden later bekend worden als de Braintree-instructies en een leidraad vormen voor de verdediging van de rechten van de kolonialen en hun vrijheden. In december van 1765 hield hij een toespraak waarin hij stelde dat de Stamp Act niet geldig was in Massachusetts, omdat deze kolonie zich niet uitgesproken had over de zaak.

John Adams portret

Het Bloedbad van Boston

Toen in 1770 enkele Engelse soldaten vijf burgers doodden in Boston, leidde dit tot een enorm rumoer dat de boeken in ging als het Boston Massacre (Bloedbad van Boston). De soldaten werden opgepakt en hadden moeite om een advocaat te vinden. Uiteindelijk kwamen ze uit bij Adams, die de taak met tegenzin op zich nam. Van de zes soldaten die beschuldigd waren, werden er twee bestraft. Deze overwinning was een reden voor de rechtbank om Adams te benoemen in het Hooggerechtshof.

In 1772 verklaarde de gouverneur van Massachusetts dat de rechters niet meer betaald hoefden te worden door legaten van de staat, maar betaald konden worden uit douane-inkomsten. Er kwam veel commentaar van radicale inwoners van Boston. Zij vroegen Adams om hulp. Adams stelde dat de kolonisten nooit onderdeel waren geweest van het Engelse parlement. Zij hoefden alleen verantwoording af te leggen aan de koning. Als er geen onderscheid gemaakt kon worden tussen de onafhankelijkheid van de kolonies en de parlementaire soevereiniteit, dan moesten de kolonies zich wel afscheiden. Adams werd daarna bekend als voorstander van afschaffen van de absolute macht van het parlement over de kolonies.

Boston Massacre, Adams was advocaat van de daders

Een onafhankelijke staat?

Een agendapunt van Adams was het vergroten van de eenheid van de kolonies. Zo benoemde hij George Washington tot opperbevelhebber van het leger in Virginia. Als een van de eersten praatte Adams over afscheiding van het Britse rijk. In 1776 werden voorbereidingen getroffen voor een onafhankelijke staat. Op het gebied van recht en jurisdictie was genoeg werk te verrichten. Amerikanen uit alle staten vergaderden over nieuwe overheidsdocumenten. Gezien zijn invloed en kennis werd Adams vaak om raad gevraagd. Aangezien hem continu hetzelfde gevraagd werd, publiceerde Adams zijn gedachten in een pamflet. Dit pamflet werd meteen leidend in het schrijven van overheidsdocumenten. Een van de belangrijkste punten was dat de overheid gekozen moest worden om in de behoeftes van de meerderheid van de bevolking te voorzien.

Franklin, Adams en Jefferson werken aan de Declaration of Independece

Adams en de Declaration of Independence

Op 7 juni 1776 steunde Adams de vrijheidsresolutie zoals die opgesteld was door Richard Henry Lee. Deze resolutie stelde dat de kolonies vrije en onafhankelijke staten waren. Naast Adams werden vier anderen in de commissie benoemd, namelijk Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Robert R. Livingston en Roger Sherman. Deze commissie zou de vrijheidsverklaring opstellen. De tekst zelf werd grotendeels opgesteld door Jefferson, maar Adams was na Jefferson de meest invloedrijke van het stel. De Onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend op 4 juli, wat vandaag de dag nog steeds gevierd wordt tijdens Independence Day.

John Adams was belangrijk bij het opstellen van de Declaration of Independence, de Onafhankelijkheidsverklaring'

Europa

John Adams werd door de Amerikaanse overheid twee keer naar Europa gestuurd als afgevaardigde van het nieuwe land. Hoewel het een gevaarlijke tocht was - Britse oorlogsschepen lagen op de loer - wist Adams veilig het vasteland te bereiken. Zijn eerste verblijf was een mislukking: doordat hij geen Frans sprak, wat toen de politieke taal was, verliep de communicatie zeer gebrekkig.

Tijdens zijn tweede trip werd Adams opgezadeld met de missie om een verdrag met Groot-Brittannië te sluiten. De Franse regering zorgde er echter voor dat hij zijn taak moest delen met onder andere Thomas Jefferson. In november 1782 werd een verdrag gesloten waarbij Amerika de soevereiniteit over het gebied ten westen van de Mississippi verkreeg, met uitzondering van het oosten en westen van Florida. In de periode als diplomaat leefde Adams ook tijdelijk in de Nederlanden als ambassadeur. Met hulp van Hollandse patriotten wist hij het voor elkaar te krijgen dat in 1782 de Verenigde Staten in Den Haag als onafhankelijke natie erkend werd. Ook tekende hij een contract met de Republiek, dat het oudste contract met een ander land zou worden. Het huis van Adams in Nederland werd beschouwd als de eerste Amerikaanse ambassade wereldwijd.

John Adams portret

Tijdens presidentschap

Politiek leven

Tijdens de eerste presidentsverkiezingen in 1789 werd Adams tot vicepresident verkozen achter George Washington. Adams actieve houding binnen de regering maakte hem een gemakkelijk doelwit voor critici. Daarom begon hij nog tijdens zijn eerste termijn als vicepresident zijn temperament en actieve gedrag te remmen. Na zijn tweede termijn werd hij door zijn partij gekozen als presidentskandidaat. De verkiezingen in 1796 werden de eerste onder het nieuwe partijstelsel. Tegenwoordig hebben kandidaten een ‘running mate’ die vicepresident wordt, maar in die tijd konden meerdere mensen uit de partij én tegenpartij strijden voor die titel. Daarnaast had Adams concurrentie van onder andere Thomas Jefferson. Na een campagne, die door zijn partij gevoerd werd en niet door hem zelf, trok Adams uiteindelijk aan het langste eind na een krappe overwinning op Jefferson. Jefferson werd echter wel vicepresident.

De Quasi War met Frankrijk was voor John Adams een bewijs dat de marine aan hervorming toe was

De Quasi War

Adams streefde als president hetzelfde na als Washington gedaan had: republikeinse normen en waarden koppelen aan burgerlijke gehoorzaamheid. Hoewel hij niet de geschiedenis in gegaan is als beste politicus, heeft hij toch verschillende mijlpalen bereikt. Zo hervormde hij de marine van de VS, waardoor het land beter beschermd was tegen met name Frankrijk. Dat dit nodig was, bleek uit de Quasi-oorlog tussen 1798 en 1800 met de Fransen. Deze oorlog op zee zou ervoor zorgen dat de marine een prioriteit bleef voor het nieuwe land. Op diplomatiek niveau werd dit geschil tussen de twee landen opgelost in 1800. Ook in de binnenlandse politiek heeft Adams enkele belangrijke wetten doorgevoerd. Zo kwamen er in 1798 de Alien and Sedition Acts. Bij deze wetten kreeg de president volmacht iedereen het land uit te zetten die een bedreiging voor het land vormde.

Na presidentschap

John Adams gaat met pensioen

Toen John Adams in 1800 de volgende presidentsverkiezingen verloor, ging hij met pensioen. Hij kwam zelfs niet opdagen bij de inauguratie van zijn opvolger, Thomas Jefferson. Na zijn presidentschap hield Adams zich bezig met het runnen van zijn boerderij in Quincy. Daarnaast schreef hij nog een autobiografie en onderhield hij contacten met oude vrienden. Nadat Jefferson het Witte Huis verlaten had, opende Adams de aanval op hem. Een aantal jaar leefden de twee iconen in onmin totdat Benjamin Rush, eveneens een ondertekenaar van de Onafhankelijkheidsverklaring, hen overtuigde om het bij te leggen. Vanaf 1812 zouden de twee ex-presidenten een warme band houden.

Op 4 juli 1826, precies vijftig jaar na de ondertekening van de Onafhankelijkheidsverklaring, stierf John Adams, op dezelfde dag als Thomas Jefferson. Zestien maanden daarvoor was zijn zoon, John Quincy Adams, president geworden. In 1818 had hij zijn vrouw verloren, daarvoor ook al twee kinderen. Tijdens de laatste jaren van zijn leven werd John Adams bijgestaan door zijn zoon Thomas, die met zijn gezin bij zijn vader inwoonde. Adam ligt begraven in de United First Parish Church in Quincy. Tot aan de dood van Ronald Reagan in 2001 was hij de langst levende (ex-)president ooit.

United First Parish Church met graf van John Adams
Kom langs op een infodag:
reispresentaties, camper bekijken, adviesgesprek.
Meld je gratis aan
Infodag 9 december met Holland America Line over cruises in Amerika & Canada
Meld je gratis aan
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan